Government of Karnali Province

Ministry Of Land Management, Agriculture & Co-operative

Directorate of Livestock Development

Veterinary hospital and livestock service office

Jumla


Prakash Dhami

Office Chief

गोविन्द बहादुर महत

प.वि.अ. आठौ (का.प्र.)
Nirmal

Information Officer

धन बहादुर महत

अधिकृत छैटौ
9858390088
About Us

पशु सेवा कार्यालय २०३८ सालदेखि बिभिन्न नामले नामाकरण भई हाल पशु अस्पताल तथा  जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको रुपमा स्थापना भई अनवरत रुपमा पशु विकास सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रम तथा गतिविधिहरु संचालन गर्दै आई रहेको छ । यस कार्यलयको स्थापना पश्चातको विवरण निम्नअनुसारको छ ।
१. मिति २०३७/१२/२४ को सरकारको निर्णयानुसार पशु चिकित्सालयको रुपमा नामाकारण भएको ।
२. आ.व. ०३८/०३९ मा खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय जिल्ला कृषि शाखा अन्तरगत पशु चिकित्सा इकाईको रुपमा स्थापित । 
३. मिति २०४२ /४/३ को निर्णयानुसार जिल्ला पञ्चायत सचिवालय अन्तरगत पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य शाखाको रुपमा नामाकरण भएको ।
४. मिति २०४५/५/१० को निर्णयानुसार जिल्ला पशु सेवा शाखाको रुपमा नामाकरण भएको ।
५. २०४९ सालमा कृषकहरुलाई एउटै छानाबाट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य अनुरुप जिल्ला विकास कार्यालय अन्तरगत पशु सेवा कार्यक्रम संचालन भएको ।
६. मिति २०५२/३/५ को कृषि मन्त्रालयको संगठनात्मक सुधार अनुसार मिति २०५२/४/१ देखि लागु हुने गरी पशु सेवा विभाग अन्तरर्गत जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको रुपमा स्थापना भएको ।
७. नेपाल सरकारको मिति २०७२ पौष ९ गतेको निर्णयद्धारा पशुपन्छी बिकास मन्त्रलयको संगठनात्मक सुधार अनुसार मिति २०७२/०८/१३ देखि लागु हुने गरी पशु सेवा विभाग अन्तरर्गत जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको रुपमा स्थापना भएको ।
८. नेपाल संघियतामा गए सँगै कर्णलि प्रदेश सरकारले निर्णय अनुसार मिति२०७६/०५/१६ गते भूमि व्यबस्था कृषि तथा सहकारी मत्रि  मा= बिमला के सी ज्यू बाट साबिकको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र बाट पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय को रुपमा उद्याटन भई स्थापना भएको ।


View More

Legal documents
Title Download
प्रदेश-सार्वजनिक-खरिद-पहिलोसंशोधननियमावली
प्रदेश-सरकार-कार्यविभाजन-नियमावलि
पशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा-नियमावली
View More
Title Download
प्रदेश सहकायी सम्फन्धभा व्मवस्था गन वफनके ो ऐन
ऐन-नं.-१४-Are-17-प्रदेश-दुग्ध-विकास-बोर्ड-ऐन
प्रदेश-आर्थिक-कार्यविधि-ऐन
साझेदारीमा-पशुपालन
थप हेर्नुहोस्
Title Download
साईलो पिट निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि
सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि
साझेदारीमा-नमुना-गाईपालन
कृषि-पशुपन्छी
सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-फाइनल
प्रदेश-निजामति-कर्मचारीको-पदस्थापन-सरुवा-तथा-काज-सम्बन्धी-कार्यविधि
थप हेर्नुहोस्
News/ Notices
Title Download
View More

© 2022 Copyright : पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, जुम्ला
Last Updated: 2079-03-12
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.